Kerkdiensten

Voorbedeboek
Ben je dankbaar voor het halen van je examen? Maak je je zorgen om de gezondheid van je buurvrouw? In de hal van de kerk ligt (op een statafel) elke zondag een ‘gebedenboek’. Schrijf je gebed daarin op. De predikant zal er dan voor bidden of danken.

Jouw kinderen, Gods kinderen
“Neem je kinderen gerust mee naar de kerk! Elk kind is mooi en uniek. Daarin mogen we ze – námens God – al jong bevestigen.”

Elke zondagochtend, om 9.30 uur, komen we bij elkaar voor een kerkdienst. De deur staat open voor iedereen.

De kerkdienst is elke week weer een moment van ontmoeting en vieren. Onze eigen predikant neemt de meeste feestdagen en ‘bijzondere’ diensten voor haar rekening; op andere zondagen gaan gastpredikanten voor.

Kinderen & de kerk
Neem je kinderen gerust mee naar de kerk! Hun hemelse Vader houdt onnoemelijk veel van hen.

  • Oppas: 0-4 jaar. Breng je kinderen vóór aanvang van de dienst in de kleine bovenzaal. Voor limonade en een koekje wordt gezorgd.
  • Kinderkerk: Voor alle kinderen van de basisschool. Halverwege de dienst gaan de kinderen gezamenlijk naar de kinderkerk. Ze komen na de preek weer terug. Ook buiten de diensten om organiseert de kinderkerk leuke activiteiten!
  • Jeugdkerk: Voor alle jeugd van de middelbare school. Zes keer per jaar wordt er tijdens de kerkdienst ‘jeugdkerk’ gehouden in één van de andere ruimtes. Er is ruimte voor gesprek. Wat houdt jou bezig? Waar liggen jouw vragen in het geloof? Je kunt direct aan het begin van de dienst naar de jeugdkerk toe.
  • Jeugddiensten: Voor alle jeugd vanaf de middelbare school. Vijfmaal per jaar wordt de ‘gewone’ kerkdienst speciaal toegespitst op jongeren. De dienst is voor alle gemeenteleden.


Bijzondere diensten
Viermaal per jaar is er gelegenheid om je kind te laten dopen. Ook vieren we viermaal per jaar het avondmaal. Een aantal bijzondere diensten is het vermelden waard:

  • Startzondag – Elke 3e zondag van september is gemeentezondag: we ontbijten of lunchen samen, vieren een kerkdienst, gaan met elkaar in gesprek of doen iets ludieks. Het ligt er maar net aan, wat de commissie bedenkt!
  • Bloemendienst – Alle gemeenteleden wordt gevraagd om op zaterdag een bosje bloemen naar de kerk te brengen. Ook kun je namen aan dragen. Op zondag krijgt elk gemeentelid een bosje bloemen méé met een adreskaartje eraan om dit te bezorgen, een praatje te maken en zo mogelijk ‘een bakkie’ te doen bij dat adres.
  • Kerk- en schooldienst – Samen met CBS ‘Op de Wieken’ bereiden we een gezinsdienst voor. Alle klassen leveren hun eigen bijdrage tijdens de dienst: met een lied, sketch, PowerPoint etc. De predikant bezoekt voorafgaand aan de dienst de school.
  • Palmpasen – Een dienst om niet te missen! De kinderen versieren tijdens de dienst een palmpaastak. Aan het slot van de dienst laten ze die zien, terwijl we zingen: ‘Hosanna, Hosanna, de koning komt’. Het is altijd een feestelijk gebeuren!
  • Drie dagen van Pasen – Bijzondere diensten, waarbij elke dienst een eigen karakter heeft. Op Witte donderdag vieren we Avondmaal, Goede Vrijdag staat in het teken van de het Beklag Gods en het sterven van Christus, Stille Zaterdag vernieuwen we ons geloof. Op Paasochtend breken we uit in gejubel: Christus onze Heer verrees!

Een kerkdienst organiseren. Wie doet wat?
Preekregelaars gaan in januari op zoek naar predikanten voor het jaar erop! • Predikant bereidt de preek voor en kiest liederen uit • Scriba verzamelt en schrijft de mededelingen • Beamteam maakt een PowerPointpresentatie met alle liedteksten en mededelingen • Organist bereidt de liederen voor, denkt na over toonzetting, registers, sfeer van de dienst • Bloemencommissie maakt de bloemengroet • Koster opent ’s ochtends vroeg de kerk en brengt de kerkzaal op orde • Koffieteam brengt keuken en koffie in gereedheid vóór de dienst, serveren koffie ná de dienst • Lector bereidt zich voor op de schriftlezing • Ouderling van dienst bidt voorafgaand aan de dienst voor de dienst en de predikant; doet het woord bij doopdiensten, trouwdiensten etc. • Welkomstteam van ambtsdragers heet bezoekers welkom in de hal • Diakenen collecteren voor de diaconie. Als er avondmaal is, zetten zij de tafels klaar, verzorgen brood en wijn en nodigen gemeenteleden aan tafel • Kerkrentmeesters collecteren voor de kerk • Videoteam Filmen en regiseren van de dienst voor kerkomroep uitzending• Medewerkers oppas verzorgen de jongste kinderen met liefde! • Leiding kinderkerk bereidt een kinderprogramma met Bijbelverhaal, knutselwerkje en spel voor